/, فعالیتهای مدرسه علوم اجتماعی, مدرسه اهل بیت, مدرسه علوم اجتماعی/اطلاع نگاشت نظام نامه تربیت نیرو در حوزه خانواده ویژه عموم مخاطبین (مدارس علوم اجتماعی و خانواده)

اطلاع نگاشت نظام نامه تربیت نیرو در حوزه خانواده ویژه عموم مخاطبین (مدارس علوم اجتماعی و خانواده)

یا ربّ

یا فاطمه (س)

 

در راستای دستیابی به اهداف فعالیت تخصصی در حوزه خانواده،

نظام نامه تربیت نیرو در حوزه خانواده

برگرفته از آیات قرآن و منطبق بر سیاست ها و راهبردهای تحقق نظام خانواده بر مدار توحید و سند خانواده

تدوین و منتشر شد.

 

در همین راستا،

اطلاع نگاشت نظام نامه تربیت نیرو در حوزه خانواده ویژه عموم مخاطبین

به شرح زیر رسم شده است:

 

۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ،۱۱:۱۶:۵۰ +۰۰:۰۰بهمن ۲۹ام, ۱۴۰۰|