///سیر مطالعاتی کارگروه نسل توحیدی و کودک

سیر مطالعاتی کارگروه نسل توحیدی و کودک

  1. نظام مطالعاتی کارگروه نسل توحیدی

محور مربوط به تولد فرزند و نسل و ذریه که شامل موقعیت‌ها مربوط به فرزندان و تربیت آنها و رفع نیازمندی‌ها و …می‌شود. این محور با عنوان نسل توحیدی شناخته شده است. مطالب مربوط به تربیت کودک در مجموعه کتب رشد و در سند تعلیم و تزکیه مطرح شده است و لازم است مباحث تفصیلی را در آن مجموعه مطالعه کرد.

الف- مخاطبین فراگیر و عمومی

مطالعات قرآن محور و تدبر محور

مطالعات تدبر محور

مشترک همه

داشتن انس و مطالعه روزانه و ثابت قرآن (در حد ترجمه و مراجعه به یکی از تفاسیر)
جلد ۱و۲ کتب مجموعه تدبر(توان نوشتن و بیان گزاره صحیح از ظاهر سوره ها و تفسیر و ارائه گزارش درست از سوره)
تربیت کودک کتاب خانه ای متصل به خانه رسول صلی الله علیه و آله و سلّم
کتاب مهارت های تربیت کودک با محوریت طیب‌گزینی
دانستن اصول کتاب رشد ۱
مطالعات ساختاری کتاب ساختار انسان (در حد مراجعه به نقشه کتاب و دانستن مؤلفه‌های ساختار وجودی انسان)

 

ب- سیر مطالعاتی مخاطبین نیمه تخصصی- فعال حوزه نسل توحیدی

مطالعات قرآن محور و تدبر محور

مطالعات تدبر محور

مشترک بین همه گرایش‌ها

داشتن انس و مطالعه روزانه و ثابت قرآن در حد ترجمه و مراجعه به یکی از تفاسیر و توان تدبر سوره‌ای و مطالعه موضوعی از آیات قرآن و استفاده صحیح از واژگان آن
تربیت کودک کتاب خانه ای متصل به خانه رسول صلی الله علیه و آله و سلّم توان ارتباط دهی اصول و مهارت های تربیت کودک
کتاب بیت
کتاب مهارت های تربیت کودک با محوریت طیب‌گزینی
کتاب رشد ۱
طیب سخن
فرآیندشناسی طیب
مطالعات ساختاری کتاب ساختار انسان مطالعه از نقشه و مؤلفه‌ها و سپس انجام تمرین‌ها- توان پیاده سازی مؤلفه‌ها بر یک سوره )
تدبر در ساحت جامعه

 

ج- سیر مطالعاتی مخاطبین تخصصی- پژوهشگر نسل توحیدی و سبک زندگی حوزه تربیت و مهارتها

مطالعات قرآن محور و تدبر محور

مطالعات تدبر محور

داشتن انس و مطالعه روزانه و ثابت قرآن

تدبر کتب ۱ تا۱۰

انس و مطالعه برای برنامه ریزی برای دیگران براساس قرآن

تدبر براساس نظام پژوهشی

تربیت کودک کتاب خانه ای متصل به خانه رسول صلی الله علیه و آله و سلّم پژوهش و طراحی عملیات در حوزه تربیت کودک، تولید کتاب‌های مهارتی و راهبردی در حوزه تربیت کودک ، توان عملیات در حوزه های تخصصی دانشگاهی اعم از تدریس، پژوهش و طراحی عملیات
کتاب بیت
کتاب مهارت های تربیت کودک با محوریت طیب‌گزینی
کتاب رشد ۱
کتاب طیب سخن
فرآیندشناسی طیب
نظام سازی طیب
مطالعات ساختاری کتاب ساختار انسان مطالعه از نقشه و مؤلفه‌ها و سپس انجام تمرین‌ها- توان پیاده سازی مؤلفه‌ها بر یک سوره- پژوهش‌های ساختاری
تدبر در ساحت جامعه

 

د- سیر مطالعاتی مخاطبین فوق تخصصی- مشاور نسل توحیدی

مطالعات قرآن محور و تدبر محور

مطالعات تدبر محور

داشتن انس و مطالعه روزانه و ثابت قرآن

دوره تهلیل نویسی و تدبر در دعا

تهلیل نویسی، دوره دعا، توان مطالعات نظام سازانه بر مبنای قرآن
تربیت کودک کتاب خانه ای متصل به خانه رسول صلی الله علیه و آله و سلّم پژوهش و عملیات‌های نظام سازانه- توان مشاوره و ارتباط موضوعات و مسائل با محوریت قرآن در عرصه تربیت کودک
کتاب بیت
کتاب مهارت های تربیت کودک با محوریت طیب‌گزینی
کتاب رشد ۱
فرآیندشناسی طیب
نظام سازی طیب
هنر خوب زیستن
موانع خوب زیستن
رشد شناسی
فرآیندشناسی رشد
مطالعات ساختاری کتاب ساختار انسان مطالعه از نقشه و مؤلفه‌ها و سپس انجام تمرین‌ها- توان نظام سازی انسان و جامعه
کتاب ساختار جامعه
کتاب ساختار هستی

 

۱۳۹۸/۶/۲۸ ،۲۲:۰۸:۳۹ +۰۰:۰۰مرداد ۶ام, ۱۳۹۸|