///اخبار و فعالیتهای کارگروه حفظ قرآن مدرسه قدر

فروردین ۱۴۰۰

فروردین ۱۴۰۰

اسفند ۱۳۹۹

بهمن ۱۳۹۹

مهر ۱۳۹۹