//فعالیتها و اخبار مدرسه تبلیغ

اسفند ۱۳۹۸

جلسات احیاء قرآنی: برنامه ماهانه سحرهای جمعه جمع برادران متدبر مساجد تهران

۱۳۹۸-۱۱-۲۹ ۱۶:۱۱:۲۱ +۰۳:۳۰بهمن ۲۸ام, ۱۳۹۸|

جلسات محتوایی تربیت مبلّغ در عرصه مساجد توسط حاج آقای اخوت

۱۳۹۸-۱۱-۱۶ ۱۷:۱۹:۱۲ +۰۳:۳۰بهمن ۱۴ام, ۱۳۹۸|

دی ۱۳۹۸

شهریور ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸