//فعالیتها و اخبار مدرسه تبلیغ

آبان ۱۳۹۹

مهر ۱۳۹۹

شهریور ۱۳۹۹

اقامه عزا در مساجد تدبرمحور با محوریت سور نازعات و ناس

۱۳۹۹/۶/۸ ،۱۷:۳۸:۲۶ +۰۰:۰۰شهریور ۸ام, ۱۳۹۹|

برنامه های برخی مساجد تدبرمحور در ایام خاص محرم ۹۹

۱۳۹۹/۶/۸ ،۱۶:۳۴:۰۴ +۰۰:۰۰شهریور ۸ام, ۱۳۹۹|