//, فعالیتها و اخبار مدرسه تبلیغ/کتاب زیرکی در میدان انتخاب کتابی مناسب برای تعادل در انواع روابط خود با بهره‌گیری از روایات حضرت امیر المومنین علیه السلام

کتاب زیرکی در میدان انتخاب کتابی مناسب برای تعادل در انواع روابط خود با بهره‌گیری از روایات حضرت امیر المومنین علیه السلام

🔰 به یمن این کتاب کاربردی که بعد از کتاب چهل اقدام در صالح سازی اعمال تالیف شده، می‌توان هنر زندگی متعادل در بین تضادها و مهارت تصمیم‌گیری به موقع در محل‌های انتخاب را به دور از افراط و تفریط مشاهده کرده و آموخت؛

انواع روابط شامل، ارتباط با خداوند، رابطه با خود، رابطه با کارها و نتایج، رابطه با مردم و تقابل با دیگران است و باید در طول عمر خود بتوانیم با زیرکی به بیشترین تعادل در آنها برسیم و این مهم با بهره گیری از روایات حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام دست یافتنی است.
در خاتمه کتاب نیز صفات مومنین و متقین براساس خطبه متقین (همام) تبیین شده است.

مطالعه این کتاب به کسانی که مسئولیتی اعم از مسئولیت در خانواده یا در اجتماع برعهده دارند و می‌خواهند در مواقع مهم بهترین تصمیم را به استناد گزاره‌های یقینی اتخاذ نموده و دچار افراط و تفریط‌ها که خود را در پنج دسته از روابط نشان می‌دهد، نشوند توصیه می‌گردد.
آدرس تهیه نسخه چاپی یا نسخه الکترونیک کتاب:
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ،۱۴:۴۳:۴۷ +۰۰:۰۰بهمن ۱۵ام, ۱۴۰۱|