/مدرسه علوم اجتماعی

مهر ۱۴۰۱

شهریور ۱۴۰۱

مرداد ۱۴۰۱

فعالیت‌ها و کلیپ خروجی های مدارس علوم اجتماعی و خانواده در سال 1400-1401ویژه عید غدیر

۱۴۰۱/۴/۲۷ ،۱۷:۳۸:۲۰ +۰۰:۰۰تیر ۲۷ام, ۱۴۰۱|

فعالیت‌ها و کلیپ خروجی های مدارس علوم اجتماعی و خانواده در سال 1400-1401ویژه عید غدیر

۱۴۰۱/۴/۲۷ ،۱۷:۳۵:۴۶ +۰۰:۰۰تیر ۲۷ام, ۱۴۰۱|

تیر ۱۴۰۱

خانوادگانه:‌ طرح مکتوب فرزند با تقوای من (مدارس علوم اجتماعی و خانواده)

۱۴۰۱/۳/۲۰ ،۱۱:۳۷:۳۰ +۰۰:۰۰خرداد ۲۰ام, ۱۴۰۱|

خانوادگانه: طرح «رحمت خدا در خانه ما» (مدارس علوم اجتماعی و خانواده)

۱۴۰۱/۴/۱۹ ،۰۷:۵۷:۰۲ +۰۰:۰۰خرداد ۲۰ام, ۱۴۰۱|

خانوادگانه: طرح «سلامت روحی و جسمی مادران» (مدارس علوم اجتماعی و خانواده)

۱۴۰۱/۴/۱ ،۱۵:۱۷:۱۳ +۰۰:۰۰خرداد ۲۰ام, ۱۴۰۱|

آیین‌نامه تربیت نیرودر حوزه کودک (مبتنی بر سند کودک طیب و نظامنامه تربیت نیرو در حوزه خانواده)

۱۴۰۱/۳/۲۰ ،۰۴:۴۴:۲۴ +۰۰:۰۰خرداد ۲۰ام, ۱۴۰۱|