/مدرسه علوم اجتماعی

اردیبهشت ۱۴۰۱

طرح درس «تربیت جنسی فرزندان از قبل تولد به قصد فرزندآوری» (مدارس علوم اجتماعی و خانواده)

۱۴۰۱/۲/۲۹ ،۰۸:۱۲:۲۹ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۲۵ام, ۱۴۰۱|

ثبت نام سلسله کارگاه‌های حضوری تربیت مربیان خانواده: کارگاه اول؛ مربیان ارتباط مؤثر زوجین

۱۴۰۱/۲/۱۷ ،۱۰:۲۶:۱۰ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۱۷ام, ۱۴۰۱|

اردیبهشت ۱۴۰۱

گزارش کارگاه‌های «مهارت‌های ارتباط مؤثر در خانواده»

۱۴۰۱/۲/۴ ،۱۳:۰۱:۰۵ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۴ام, ۱۴۰۱|

گزارش کارگاه‌های «مهارت‌های ارتباط مؤثر با دیگران»

۱۴۰۱/۲/۴ ،۱۳:۰۱:۳۹ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۳ام, ۱۴۰۱|

فرم جامع تقاضای برگزاری کارگاه‌های مهارتی خانواده و جامعه توحیدی

۱۴۰۱/۱/۲۸ ،۲۰:۴۶:۴۸ +۰۰:۰۰فروردین ۲۸ام, ۱۴۰۱|

طرح درس «رضایتمندی زوجین در زندگی» (مدارس علوم اجتماعی و خانواده)

۱۴۰۱/۱/۲۵ ،۰۹:۳۹:۳۶ +۰۰:۰۰فروردین ۲۵ام, ۱۴۰۱|

طرح درس‌هایی مرتبط با زندگی توحیدی و جامعه توحیدی

۱۴۰۱/۱/۲۵ ،۰۹:۴۸:۴۴ +۰۰:۰۰فروردین ۱۳ام, ۱۴۰۱|

طرح درس «ارتباط مؤثر زوجین» (مدارس علوم اجتماعی و خانواده)

۱۴۰۱/۱/۱۳ ،۰۸:۰۰:۱۳ +۰۰:۰۰فروردین ۱۳ام, ۱۴۰۱|