//فعالیتهای مدرسه علوم اجتماعی

تیر ۱۴۰۱

اسفند ۱۴۰۰

بهمن ۱۴۰۰

اطلاع نگاشت نظام نامه تربیت نیرو در حوزه خانواده ویژه اساتید و متخصصین حوزه اجتماع و خانواده (مدارس علوم اجتماعی و خانواده)

۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ،۱۱:۱۵:۱۳ +۰۰:۰۰بهمن ۲۹ام, ۱۴۰۰|

اطلاع نگاشت نظام نامه تربیت نیرو در حوزه خانواده ویژه عموم مخاطبین (مدارس علوم اجتماعی و خانواده)

۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ،۱۱:۱۶:۵۰ +۰۰:۰۰بهمن ۲۹ام, ۱۴۰۰|

بهمن ۱۴۰۰

دی ۱۴۰۰

آذر ۱۴۰۰