//آثار و تولیدات مدرسه علوم اجتماعی

اسفند ۱۴۰۱

اسفند ۱۴۰۱

دی ۱۴۰۱

مهر ۱۴۰۱

تیر ۱۴۰۱

خانوادگانه:‌ طرح مکتوب فرزند با تقوای من (مدارس علوم اجتماعی و خانواده)

۱۴۰۲/۲/۷ ،۰۷:۱۵:۲۸ +۰۰:۰۰خرداد ۲۰ام, ۱۴۰۱|

خانوادگانه: طرح «رحمت خدا در خانه ما» (مدارس علوم اجتماعی و خانواده)

۱۴۰۲/۲/۱۰ ،۰۳:۱۷:۳۶ +۰۰:۰۰خرداد ۲۰ام, ۱۴۰۱|

دوره آموزش تخصصی «تفکر اجتماعی، تفکر عینی: هنر خوب زیستن با دیگران» (مدارس علوم اجتماعی و خانواده)

۱۴۰۱/۳/۳۰ ،۱۵:۱۶:۵۳ +۰۰:۰۰خرداد ۱۹ام, ۱۴۰۱|

اردیبهشت ۱۴۰۱