//آثار و تولیدات مدرسه علوم اجتماعی

فروردین ۱۴۰۳

خرداد ۱۴۰۲

بسته آموزشی کتاب تفکر اجتماعی، تفکر عینی: موانع خوب زیستن با دیگران (مدرسه علوم اجتماعی)

۱۴۰۳/۳/۱۰ ،۲۱:۲۳:۳۱ +۰۰:۰۰خرداد ۱۶ام, ۱۴۰۲|

بسته آموزش تخصصی کتاب تفکر اجتماعی، تفکر عینی: هنر خوب زیستن با دیگران (مدرسه علوم اجتماعی)

۱۴۰۳/۳/۱۰ ،۲۱:۲۳:۰۱ +۰۰:۰۰خرداد ۱۵ام, ۱۴۰۲|

بسته دوم آموزش تخصصی کتاب تدبر در ساحت جامعه – بسته اجمالی (مدرسه علوم اجتماعی)

۱۴۰۳/۳/۱۰ ،۲۱:۲۲:۴۲ +۰۰:۰۰خرداد ۱۴ام, ۱۴۰۲|

بسته اول آموزش تخصصی کتاب تدبر در ساحت جامعه – بسته تفصیلی (مدرسه علوم اجتماعی)

۱۴۰۳/۳/۱۰ ،۲۱:۲۱:۵۵ +۰۰:۰۰خرداد ۱۳ام, ۱۴۰۲|

بسته آموزش تخصصی کتاب تبیین عناصر ساختار وجودی جامعه (مدرسه علوم اجتماعی)

۱۴۰۳/۳/۱۰ ،۲۱:۱۹:۴۶ +۰۰:۰۰خرداد ۱۱ام, ۱۴۰۲|

خرداد ۱۴۰۲