//کارگروه آموزش مجازی عمومی تدبر

فروردین ۱۴۰۰

شهریور ۱۳۹۹

نماهنگ سوره های کتاب مقدمات تدبر در قرآن

۱۳۹۹/۶/۱۹ ،۰۸:۲۳:۱۱ +۰۰:۰۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۹|

نشریه کاشف شماره ٢۵٩ ( ویژه نامه- اصول آموزش در بستر مجازی)

۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ،۱۲:۰۷:۰۴ +۰۰:۰۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۹|

نشریه کاشف شماره ٢۵٨ ( ویژه نامه – گزارش دوره های آموزش مجازی فشرده روشهای تدبر در قرآن )

۱۳۹۹/۶/۱۸ ،۱۰:۰۹:۲۷ +۰۰:۰۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۹|

اسفند ۱۳۹۸

دی ۱۳۹۸

مهر ۱۳۹۸

تیر ۱۳۹۸