//فعالیت های مدرسه اهل بیت 1

تیر ۱۴۰۱

خانوادگانه: طرح مکتوب «رضایتمندی در زندگی» (مدارس علوم اجتماعی و خانواده)

۱۴۰۱/۳/۲۰ ،۱۲:۳۵:۰۷ +۰۰:۰۰خرداد ۲۰ام, ۱۴۰۱|

آیین‌نامه تربیت نیرودر حوزه کودک (مبتنی بر سند کودک طیب و نظامنامه تربیت نیرو در حوزه خانواده)

۱۴۰۱/۳/۲۰ ،۰۴:۴۴:۲۴ +۰۰:۰۰خرداد ۲۰ام, ۱۴۰۱|

خانوادگانه: طرح مکتوب «فرزند با عرضه من (4): فرزند ایمان گزین من با توان عطف»

۱۴۰۱/۳/۲۰ ،۱۲:۴۹:۰۹ +۰۰:۰۰خرداد ۱۹ام, ۱۴۰۱|

خانوادگانه: طرح مکتوب «فرزند با عرضه من (3): نو-جوانی؛ اولوالفضل‌هایی در جامعه»

۱۴۰۱/۳/۲۰ ،۱۱:۵۰:۵۲ +۰۰:۰۰خرداد ۱۹ام, ۱۴۰۱|

خانوادگانه: طرح مکتوب «فرزند با عرضه من (2): کودک خیرگزین من»

۱۴۰۱/۳/۲۳ ،۱۴:۱۸:۱۶ +۰۰:۰۰خرداد ۱۹ام, ۱۴۰۱|

خانوادگانه: طرح مکتوب «فرزند با عرضه من (1): طفل نوپای من» مدارس علوم اجتماعی و خانواده

۱۴۰۱/۳/۲۰ ،۱۱:۳۸:۴۶ +۰۰:۰۰خرداد ۱۹ام, ۱۴۰۱|

خانوادگانه: طرح های مکتوب مرتبط با زندگی و جامعه توحیدی

۱۴۰۱/۳/۲۰ ،۱۴:۱۹:۵۶ +۰۰:۰۰خرداد ۱۹ام, ۱۴۰۱|

اردیبهشت ۱۴۰۱