//فعالیتهای مدرسه اهل بیت

مهر ۱۴۰۱

مهر ۱۴۰۱

شهریور ۱۴۰۱

مرداد ۱۴۰۱

خرداد ۱۴۰۱

خانوادگانه:‌ طرح مکتوب فرزند با تقوای من (مدارس علوم اجتماعی و خانواده)

۱۴۰۱/۳/۲۰ ،۱۱:۳۷:۳۰ +۰۰:۰۰خرداد ۲۰ام, ۱۴۰۱|

خانوادگانه: طرح مکتوب «رضایتمندی در زندگی» (مدارس علوم اجتماعی و خانواده)

۱۴۰۱/۴/۱۹ ،۰۷:۲۷:۵۸ +۰۰:۰۰خرداد ۲۰ام, ۱۴۰۱|

خانوادگانه: طرح «رحمت خدا در خانه ما» (مدارس علوم اجتماعی و خانواده)

۱۴۰۱/۴/۱۹ ،۰۷:۵۷:۰۲ +۰۰:۰۰خرداد ۲۰ام, ۱۴۰۱|

خانوادگانه: طرح «سلامت روحی و جسمی مادران» (مدارس علوم اجتماعی و خانواده)

۱۴۰۱/۴/۱ ،۱۵:۱۷:۱۳ +۰۰:۰۰خرداد ۲۰ام, ۱۴۰۱|