آبان ۱۴۰۱

شهریور ۱۴۰۱

خرداد ۱۴۰۱

مرداد ۱۳۹۹

خرداد ۱۳۹۹

۳۸٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «نبأ»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹/۶/۲۶ ،۰۷:۰۰:۱۸ +۰۰:۰۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|

۳۷٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «نازعات»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹/۶/۲۶ ،۰۷:۰۷:۵۰ +۰۰:۰۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|

۳۶٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «عبس»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹/۶/۲۶ ،۰۷:۰۴:۳۴ +۰۰:۰۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|

۳۵٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «تکویر»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹/۶/۲۶ ،۰۷:۰۵:۵۴ +۰۰:۰۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|

۳۴٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «انفطار»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹/۶/۲۶ ،۰۷:۰۶:۲۳ +۰۰:۰۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|

۳۳٫ محتوای تدبری سوره مبارکه «مطفّفین»_دوره مجازی تدبر‌‌‌ در‌‌ سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹/۶/۲۶ ،۰۷:۰۶:۵۶ +۰۰:۰۰خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹|