شهریور ۱۳۹۹

بهمن ۱۳۹۸

بهمن ۱۳۹۸

آذر ۱۳۹۸

آبان ۱۳۹۸

شهریور ۱۳۹۸

چهارمین کارگاه «فهم قرآن» دبیرستان در آموزش و پرورش منطقه ۱۴ برگزار شد.

۱۳۹۸-۸-۳ ۱۸:۰۸:۴۵ +۰۳:۳۰شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۸|

سومین کارگاه «فهم قرآن» دبیرستان در آموزش و پرورش منطقه ۱۴ برگزار شد.

۱۳۹۸-۸-۲۳ ۱۷:۴۸:۱۹ +۰۳:۳۰شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۸|

دومین کارگاه «فهم قرآن» دبیرستان در آموزش و پرورش منطقه ۱۴ برگزار شد.

۱۳۹۸-۶-۲۷ ۲۲:۳۸:۲۸ +۰۴:۳۰شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۸|

اولین کارگاه «فهم قرآن» دبیرستان در آموزش و پرورش منطقه ۱۴ برگزار شد.

۱۳۹۸-۸-۲۳ ۱۷:۵۳:۴۳ +۰۳:۳۰شهریور ۱۵ام, ۱۳۹۸|