آبان ۱۳۹۹

شهریور ۱۳۹۹

بهمن ۱۳۹۸

بهمن ۱۳۹۸

آذر ۱۳۹۸

آبان ۱۳۹۸

شهریور ۱۳۹۸

چهارمین کارگاه «فهم قرآن» دبیرستان در آموزش و پرورش منطقه ۱۴ برگزار شد.

۱۳۹۸/۸/۳ ،۱۴:۳۸:۴۵ +۰۰:۰۰شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۸|

سومین کارگاه «فهم قرآن» دبیرستان در آموزش و پرورش منطقه ۱۴ برگزار شد.

۱۳۹۸/۸/۲۳ ،۱۴:۱۸:۱۹ +۰۰:۰۰شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۸|

دومین کارگاه «فهم قرآن» دبیرستان در آموزش و پرورش منطقه ۱۴ برگزار شد.

۱۳۹۸/۶/۲۷ ،۱۸:۰۸:۲۸ +۰۰:۰۰شهریور ۱۵ام, ۱۳۹۸|