///آثار و تولیدات کارگروه برنامه ریزی مدرسه علوم انسانی

اسفند ۱۳۹۸

تیر ۱۳۹۸

پرده نگار آموزشی کارگاه برنامه ریزی بر محور فعال کردن جهاد و تفکر (ویژه برگزاری کارگاه)

۱۳۹۸/۹/۱۷ ،۲۰:۲۴:۲۸ +۰۰:۰۰تیر ۳۰ام, ۱۳۹۸|

پرده نگار آموزشی برنامه ریزی پیش رونده(ویژه برگزاری کارگاه)

۱۳۹۸/۹/۱۷ ،۲۰:۲۴:۳۷ +۰۰:۰۰تیر ۳۰ام, ۱۳۹۸|

مهارت های برنامه ریزی برای زندگی خداپسندانه(ویژه برگزاری کارگاه)

۱۳۹۸/۹/۱۷ ،۲۰:۲۴:۵۰ +۰۰:۰۰تیر ۳۰ام, ۱۳۹۸|