مهارت های برنامه ریزی برای زندگی خداپسندانه(ویژه برگزاری کارگاه)

 سه کارگاه فوق بعنوان نمونه اجرا شده در دانشگاه ها، برای مخاطب دانشجو ارائه شده است.

می تواند با کمی تغییر (یا به همین صورت) در مدارس، مساجد و … نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 

طرح ارائه

جلسه اول

(پرده نگار برنامه ریزی-نیازها، پرده نگار نمونه نیاز و مقصد، پرسشنامه شماره یک-سوال های ابتدایی و انتهایی، نمودار روزانه-نیازها)

فیلم جلسه اول(نمونه اول/ نمونه دوم)

جلسه دوم

(پرده نگار برنامه ریزی-مقصد و عزم، نمودار روزانه-مقصدها)

فیلم جلسه دوم(نمونه اول/ نمونه دوم)

جلسه سوم

(پرده نگار محتوای برنامه و ارزیابی، پرده نگار نمونه، نمودارهای روزانه، نظرسنجی)

فیلم جلسه سوم(نمونه اول)

 

 

 

 

۱۳۹۸/۹/۱۷ ،۲۰:۲۴:۵۰ +۰۰:۰۰تیر ۳۰ام, ۱۳۹۸|