//کارگروه برنامه ریزی و زمان

فروردین ۱۳۹۹

اسفند ۱۳۹۸

آذر ۱۳۹۸

شهریور ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸

کارگاه مشارکتی بررسی ساختار برنامه ریزی-(۳۱ تیر ماه برگزار می شود)

۱۳۹۸/۴/۳۰ ،۰۶:۴۷:۱۷ +۰۰:۰۰تیر ۳۰ام, ۱۳۹۸|

ارائه نمونه هایی از چارچوب محتوایی کتاب ساختار برنامه ریزی

۱۳۹۸/۴/۳۰ ،۰۲:۳۳:۰۵ +۰۰:۰۰تیر ۳۰ام, ۱۳۹۸|