//نشریه کاشف شماره ۲۴۹، ویژه‌نامه کارگروه انفاق کتاب