جمع بندی کتاب تدبر سوره ای

مدرسه مجازی در پاییز ۱۳۹۵ کارگاه هایی با توجه به آزمون مربیان (طراحی شده توسط شورای تدبر) برگزار نمود. کارگروه آموزش مجازی محتوای ارائه شده در این کارگاه را مفید برای قرآن پژوهان تشخیص نمود. بدین ترتیب متن پیاده شده کارگاه تهیه و برای استفاده قرآن پژوهان در دسترس قرار می گیرد.

جمع بندی کتاب تدبر سوره ای

 

 

 

 

 

۱۳۹۸/۴/۱۹ ،۰۶:۵۹:۴۰ +۰۰:۰۰تیر ۴ام, ۱۳۹۸|