//آثار و تولیدات مدرسه مجازی

شهریور ۱۳۹۹

نماهنگ سوره های کتاب مقدمات تدبر در قرآن

۱۳۹۹-۶-۱۹ ۱۲:۵۳:۱۱ +۰۴:۳۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۹|

نشریه کاشف شماره ٢۵٩ ( ویژه نامه- اصول آموزش در بستر مجازی)

۱۳۹۹-۶-۱۸ ۱۴:۳۹:۱۳ +۰۴:۳۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۹|

نشریه کاشف شماره ٢۵٨ ( ویژه نامه – گزارش دوره های آموزش مجازی فشرده روشهای تدبر در قرآن )

۱۳۹۹-۶-۱۸ ۱۴:۳۹:۲۷ +۰۴:۳۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۹|

دی ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸

تیر ۱۳۹۸

تیر ۱۳۹۸