بسته اصول فاتحه – امام برایم از قرآن می گوید

هدف مهم کتاب مقدمات فهم ضرورت مطالعه قرآن می باشد. روایات فاتحه کتاب مقدمات تدبر به خوبی به این مهم پرداخته اند. به همین دلیل در هر درس کتاب این روایات برای قرآن پژوه با عنوان “امام برایم از قرآن می گوید…” تکرار شده اند. متن “امام برایم از قرآن می گوید…” در تلاش بوده است تا مخاطب را دعوت به ثبت تغییرات و تصمیمات خود پس از مطالعه روایت نماید. این محتوا در تالار گفتگو هر درس ارائه می شود.

 

بسته اصول فاتحه – امام برایم از قرآن می گوید

 

 

۱۳۹۸-۴-۱۹ ۱۱:۳۰:۳۲ +۰۴:۳۰تیر ۴ام, ۱۳۹۸|