/, آثار و تولیدات مدرسه مجازی/خلاصه کتاب پرورش تفکر قرآنی-خانم زهرا نجفی – بعنوان مکمل دوره تفکر