/, آثار و تولیدات مدرسه مجازی/خلاصه کتاب ساختار وجودی جامعه به عنوان کتاب مکمل دوره برای قرآن پژوه