//نشریه کاشف شماره ۲۴۷، با رویکرد به بیانیه گام دوم انقلاب