//نشریه کاشف شماره ۲۴۸، با رویکرد به بیانیه گام دوم انقلاب