برنامه های آموزشی مدرسه سفیران قرآن۱۳۹۸/۶/۱ ،۱۹:۲۹:۵۰ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه دانشجویی سفیران قرآن / برنامه های آموزشی مدرسه سفیران قرآن

آشنایی با توحید قرآنی

بسم رب الفلق... آشنایی با توحید قرآنی (دوره ساماندهی رفتارها و ابرازات فردی و اجتماعی) بر اساس آموزه های ۵ ...
ادامه ...