دوره تخصصی آموزش فهم قرآن

این دوره به صورت حضوری در 8 روز با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و پزشکی برگزار می‌گردد.

روز اول به مباحث عمومی همه پایه‌ها و روز دوم به مباحث اختصاصی هر پایه پرداخته می‌شود. این برنامه به همین ترتیب در روزهای بعد هم تکرار می‌شود، با این تفاوت که از روز سوم، در روزهای مربوط به مباحث عمومی، کارگاه‌های تعاملی اختصاصی هر پایه نیز تشکیل می‌گردد.

ظرفیت دوره محدود است و شرکت‌کنندگان در دوره از میان افرادی که در سال تحصیلی پیش رو، آموزگار یکی از پایه‌ها در مقطع ابتدایی هستند، گزینش می‌شوند.

برنامه دوره به شرح زیر است:

پایه‌های اول تا سوم

    8:45 – 10 10:15 11:30 11:45 13
روز اول شنبه 23 عمومی عمومی
اصلاح رویکرد (صفر) رشد + اصلاح رویکرد + انتقال پیام (1)
روز دوم یکشنبه 24 پایه اول پایه دوم پایه سوم
اقتضائات پایه اول (1)

+ سوره حمد + روش‌های ارائه

اقتضائات پایه دوم (1)

+ سوره قریش + روش‌های ارائه

اقتضائات پایه سوم (1)

+ سوره قدر + روش‌های ارائه

روز سوم شنبه 30 عمومی همه پایه‌ها
رشد + اصلاح رویکرد + انتقال پیام (2) پرسش و پاسخ (1)
روز چهارم یکشنبه 31 پایه اول پایه دوم پایه سوم
اقتضائات پایه اول (2)

+ سوره ناس + روش‌های ارائه

اقتضائات پایه دوم (2)

+ سوره فیل + روش‌های ارائه

اقتضائات پایه سوم (2)

+ سوره بینه + روش‌های ارائه

روز پنجم چهارشنبه 3 عمومی همه پایه‌ها
رشد + اصلاح رویکرد + انتقال پیام (3) پرسش و پاسخ (2)
روز ششم شنبه 6 پایه اول پایه دوم پایه سوم
اقتضائات پایه اول (3)

+ سوره فلق + روش‌های ارائه

اقتضائات پایه دوم (3)

+ سوره همزه (1) + روش‌های ارائه

اقتضائات پایه سوم (3)

+ سوره علق (1) + روش‌های ارائه

روز هفتم دوشنبه 8 عمومی همه پایه‌ها
رشد + اصلاح رویکرد + انتقال پیام (4) پرسش و پاسخ (3)
روز هشتم سه‌شنبه 9 پایه اول پایه دوم پایه سوم
اقتضائات پایه اول (4)

+ سوره توحید + روش‌های ارائه

اقتضائات پایه دوم (4)

+ سوره همزه (2) + روش‌های ارائه

اقتضائات پایه سوم (4)

+ سوره علق (2) + روش‌های ارائه

 

پایه‌های چهارم تا ششم

    8:45 – 10 10:15 11:30 11:45 13
روز اول شنبه 23 عمومی عمومی
اصلاح رویکرد (صفر) رشد + اصلاح رویکرد + انتقال پیام (1)
روز دوم دوشنبه 25 پایه چهارم پایه پنجم پایه ششم
اقتضائات پایه چهارم (1)

+ سوره بلد (1) + روش‌های ارائه

اقتضائات پایه پنجم (1)

+ سوره انشقاق (1) + روش‌های ارائه

اقتضائات پایه ششم (1)

+ سوره تکویر (1) + روش‌های ارائه

روز سوم شنبه 30 عمومی همه پایه‌ها
رشد + اصلاح رویکرد + انتقال پیام (2) پرسش و پاسخ (1)
روز چهارم دوشنبه 1 پایه چهارم پایه پنجم پایه ششم
اقتضائات پایه چهارم (2)

+ سوره بلد (2) + روش‌های ارائه

اقتضائات پایه پنجم (2)

+ سوره انشقاق (2) + روش‌های ارائه

اقتضائات پایه ششم (2)

+ سوره تکویر (2) + روش‌های ارائه

روز پنجم چهارشنبه 3 عمومی همه پایه‌ها
رشد + اصلاح رویکرد + انتقال پیام (3) پرسش و پاسخ (2)
روز ششم یکشنبه 7 پایه چهارم پایه پنجم پایه ششم
اقتضائات پایه چهارم (3)

+ سوره فجر (1) + روش‌های ارائه

اقتضائات پایه پنجم (3)

+ سوره انشقاق (3) + روش‌های ارائه

اقتضائات پایه ششم (3)

+ سوره تکویر (3) + روش‌های ارائه

روز هفتم دوشنبه 8 عمومی همه پایه‌ها
رشد + اصلاح رویکرد + انتقال پیام (4) پرسش و پاسخ (3)
روز هشتم چهارشنبه 10 پایه چهارم پایه پنجم پایه ششم
اقتضائات پایه چهارم (4)

+ سوره فجر (2) + روش‌های ارائه

اقتضائات پایه پنجم (4)

+ سوره انشقاق (4) + روش‌های ارائه

اقتضائات پایه ششم (4)

+ سوره تکویر (4) + روش‌های ارائه

 

برای ثبت نام اولیه در این دوره اطلاعات زیر را تکمیل نمایید:

در صورت وجود هرگونه سوال از طریق پیام‌رسان های بله و واتساپ با شماره زیر ارتباط بگیرید:

09193688206
ble.ir/mefallah

۱۴۰۰/۵/۲۲ ،۱۳:۳۱:۴۸ +۰۰:۰۰مرداد ۲۰ام, ۱۴۰۰|