معرّفی دوره ذاکرین

“هوالحفیظ”

دوره ذاکرین، دوره حفظ تدبّری قرآن کریم است که در حال حاضر در مدرسه دانشجویی قدر، پنج دوره برگزار شده است.

دریافت فایل معرّفی طرح ذاکرین

دریافت فایل اطلاع نگاشت طرح ذاکرین

۱۳۹۸-۴-۲۱ ۲۲:۰۱:۱۱ +۰۴:۳۰تیر ۲۱ام, ۱۳۹۸|

ثبت ديدگاه