معرّفی دوره متوسّمین

“هو الحفیظ”

دوره متوسّمین، دوره بازسازی تدبّری محفوظات به همراه آموزش روش های تدبّری است که تاکنون در مدرسه دانشجویی قدر ۹ دوره برگزار شده است. این دوره ویژه حفاظ بیش از پانزده جزء قرآن کریم می باشد.

دریافت فایل معرّفی طرح متوسّمین

دریافت فایل اطلاع نگاشت طرح متوسّمین

۱۳۹۸-۴-۲۱ ۲۲:۰۲:۳۵ +۰۴:۳۰تیر ۲۱ام, ۱۳۹۸|