/, آثار و تولیدات کارگروه خانواده, کارگروه خانواده, مدرسه اهل بیت/نماهنگ معرفی بسته عفاف و سند بایسته‌های جنسی (ویژه همایش خانواده)