محتوای مطالعاتی کارگروه مشاوره۱۳۹۸/۴/۱۷ ،۱۳:۵۴:۳۵ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه علوم انسانی / کارگروه مشاوره / محتوای مطالعاتی کارگروه مشاوره

سند تزکیه و تعلیم

سند تعلیم و تزکیه، بر اساس دو کتاب حجت و حکمت و بر اساس پنج کتاب علم، عقل، یقین، فعل ...
ادامه ...

هسته روان شناسی اسلامی- کارگروه مشاوره

سیر مطالعاتی مشترک کارگروه مشاوره تدبر ساختاری عمومی ( پژوهشگر مهارتی) تخصصی ( پژوهشگر میدانی) فوق تخصصی ( پژوهشگر بنیادی) ...
ادامه ...