اخبار و فعالیتهای کارگروه شاکله۱۳۹۸/۳/۱۷ ،۱۹:۴۵:۱۴ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه علوم انسانی / کارگروه شاکله / اخبار و فعالیت های کارگروه شاکله

شاکله-همایش لباس-هفتم خرداد ۹۸

شاکله هر انسانی علاوه بر توجه نفس خود فرد بر ویژگی هایش، وجهه بیرونی او را نیز در تعاملاتش تعیین ...
ادامه ...