///توزیع 10.000 هزار نهال مثمر در منطقه سیستان

توزیع 10.000 هزار نهال مثمر در منطقه سیستان

توزیع مرحله 3 :‌ 10.000 نهال اسفندماه دیماه 1400 

توزیع در بین روستاییان مستعد و دارای شرایط و انگیزه کاشت در منطقه سیستان 

شناسایی افراد مستعد برای کاشت نهال در سیستان و بارگیری از نهالستان در یزد:
2.تخلیه در نهالستان تاسیس شده در منطقه سیستان:
3.توزیع 10هزار نهال در بین افراد مشخص شده:
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ،۱۰:۰۱:۲۷ +۰۰:۰۰دی ۲۱ام, ۱۴۰۰|