کارگاه طیب شناسایی-۱۷ تیر ۹۸

بررسی مفهوم طیب در سیر رشد انسان در تاریخ ۱۷ تیر ۹۸ برگزار شد به بررسی مفهوم بستر، زمینه، محیط طیب و تاثیر آن در رشد انسان در دوره های مختلف زندگی پرداخته شد و این مفهوم به عنوان پایه ای ترین مفاهیم نظام سازی مورد بررسی قرار گرفت.
مبنای مطالعاتی کارگاه تخصصی که با مشارکت ۲۵ نفر از مخاطبین صورت گرفت: کتاب فرایند شناسی طیب، نوشته احمدرضا اخوت، نشر قرآن و اهل بیت نبوت» می باشد.

 

دریافت صوت(ویژه خواهران)

۱۳۹۸/۴/۳۰ ،۰۷:۳۵:۵۱ +۰۰:۰۰تیر ۳۰ام, ۱۳۹۸|