/, فعالیتها و اخبار مدرسه علوم انسانی/گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران-یکشنبه مورخ ۳۰تیرماه ۹۸- غنی سازی روابط زوجین- مفهوم شناسی خیر و اختیار- تربیت فطری

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران-یکشنبه مورخ ۳۰تیرماه ۹۸- غنی سازی روابط زوجین- مفهوم شناسی خیر و اختیار- تربیت فطری

جلسه به روند زیر پیش رفت:

بخش اول: غنی سازی روابط زوجین با تاکید بر مفهوم عشق؛
در این قسمت به بررسی روش شناسی پروژه آقای بحرینی پرداخته شد و نحوه ادامه کار تبیین شد.

دریافت صوت این بخش

بخش دوم: مفهوم شناسی خیر و اختیار در قرآن کریم
در این قسمت گزارشی از مفهوم خیر که از منابع قرآنی استخراج شده بود ارائه شد، در ادامه به بحث و نظر پیرامون سیر محتوای ارائه شده پرداخته و مقرر شد بطور دقیق موضوع رساله را مشخص و به تایید استاد راهنما رسانده و در جلسه بعد ارائه نمایند.

دریافت صوت این بخش

بخش سوم: تعیین موضوع پایان نامه ارشد رشته فلسفه تعلیم و تربیت(دانشگاه تربیت مدرس) مربوط به کار خانم کاچانی؛
در این قسمت موضوع مورد نظر که تربیت فطرت مدار بود ارائه شد، در ادامه استاد اخوت آیاتی که مرتبط به بحث فطرت، فاطر، فطر در قرآن بود را تبیین و ادامه پژوهش را منوط به انجام پژوهش کوتاهِ ۳۰ تا ۵۰ ساعتی پیرامون مفهوم اقامه وجه قرار دادند، چرا که بررسی مفهوم فطرت انسان را به قیام و قیاماندن سیر می دهد و اگر این کار به عنوان مقدمه به سرانجام برسد می توان ورود عملی و نه نظری صرف، به مقوله فطرت داشت و بعنوان موضوع رساله روی آن فکر کرد.

دریافت صوت این بخش

۱۳۹۸/۵/۱۰ ،۱۷:۵۳:۱۲ +۰۰:۰۰مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۸|