///اخبار و فعالیتهای کارگروه مشاوره

آذر ۱۳۹۸

آذر ۱۳۹۸

مهر ۱۳۹۸

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران-۲۸ مهر ماه ۹۸-ساخت مقیاس رشد هفت سال اول رشد- غنی سازی روابط زوجین با تاکید بر موضوع عشق

۱۳۹۸-۷-۲۹ ۲۳:۲۶:۳۸ +۰۳:۳۰مهر ۲۹ام, ۱۳۹۸|

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران- ۲۴ شهریور ۹۸- تیپ شناسی شخصیت- تفکر در قرآن

۱۳۹۸-۷-۲۹ ۲۳:۲۶:۰۱ +۰۳:۳۰مهر ۲۹ام, ۱۳۹۸|

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران-۳۱ شهریور ماه ۹۸- ساخت مقیاس رشد ۷ سال اول- غنی سازی روابط زوجین با تاکید بر موضوع عشق

۱۳۹۸-۷-۲۹ ۲۲:۳۸:۲۶ +۰۳:۳۰مهر ۲۹ام, ۱۳۹۸|

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران-۷ مهر ماه ۹۸-اختلال شناسی(آسیب شناسی روانی مبتنی بر قرآن)

۱۳۹۸-۷-۲۹ ۲۰:۵۳:۳۰ +۰۳:۳۰مهر ۲۹ام, ۱۳۹۸|

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران-۱۴مهرماه ۹۸-تیپ شناسی شخصیتی بر اساس آیات قرآن کریم

۱۳۹۸-۷-۲۹ ۲۰:۱۵:۱۲ +۰۳:۳۰مهر ۲۹ام, ۱۳۹۸|

مهر ۱۳۹۸