/, فعالیتها و اخبار مدرسه علوم انسانی/گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران- ۲۴ شهریور ۹۸- تیپ شناسی شخصیت- تفکر در قرآن

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران- ۲۴ شهریور ۹۸- تیپ شناسی شخصیت- تفکر در قرآن

بخش اول: رساله دکتری با موضوع “تیپ شناسی شخصیت مبتنی بر قرآن کریم”(جلسه ۳۸)
در این قسمت به بررسی نتایج پژوهش انجام شده پرداخته و شخصیت های ۱۰ گانه ی استخراج شده از قرآن، را از حیث شاخص های تمایز از هم معرفی کردند.
در ادامه استاد اخوت انواع شخصیت را با سه محور ادراک، توجه، عمل در انسان ؛ تقسیم بندی و ارتباط شان نسبت به یکدیگر را تبیین کردند.
یکی از نکته های حائز اهمیت این بود که در هر دسته، شخصیت ها به صورت رتبی و طیفی نسبت به یکدیگر قرار می گرفتند که به نوعی بیانگر نظریه تحولی شخصیت بود. بدین معنا که مثلا در دسته ی ادراک: ۴ نوع شخصیت بر محور تفکر، عقل، علم و فقه بصورت ارتقایی نسبت به یکدیگر قرار گرفته و با رشد یک سری صفات، شخصیت بعدی در فرد شکوفا می شود. (شنیدن صوت این قسمت را از دست ندهید.)
همچنین روش استخراج مطالب، استفاده از آیات و علم لغت شناسی معرفی شد. ان شاءالله در جلسه بعدی، جمع بندی نهایی از پژوهش صورت خواهد گرفت.

دریافت صوت بخش اول

بخش دوم: رساله دکتری دانشگاه الزهرا (س) “تفکر در قرآن”(جلسه ۳)
در این قسمت خانم آقایی به ارائه یافته های خود در قرآن پرداختند که در ادامه استاد اخوت به تبیین موضوعات فطرت ، تفکر ، کلام ، زبان و نسبت شناسی آنها با یکدیگر پرداختند.

دریافت صوت بخش دوم

۱۳۹۸-۷-۲۹ ۲۳:۲۶:۰۱ +۰۳:۳۰مهر ۲۹ام, ۱۳۹۸|