///آثار و تولیدات کارگروه مشاوره مدرسه علوم انسانی

خرداد ۱۳۹۹

سند تزکیه و تعلیم

۱۳۹۹/۵/۱۰ ،۱۳:۱۸:۱۳ +۰۰:۰۰خرداد ۵ام, ۱۳۹۹|

با کودکان خود طیب سخن بگوئیم

۱۳۹۹/۵/۱۰ ،۱۳:۵۳:۳۸ +۰۰:۰۰خرداد ۵ام, ۱۳۹۹|

سند بایسته‌های تربیت کودک طیب

۱۳۹۹/۳/۵ ،۱۹:۰۸:۰۴ +۰۰:۰۰خرداد ۵ام, ۱۳۹۹|

اردیبهشت ۱۳۹۹

تدوین بسته زوج درمانی گروهی با تاکید بر حسادت زدایی و ارزیابی اثربخشی آن بر رضایت زناشویی- هسته پژوهشی قرآن و روان‌شناسی دانشگاه تهران

۱۳۹۹/۲/۸ ،۱۸:۳۳:۱۱ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۹|

تدوین بسته کاهش استرس بیماران دارای سرطان و بیماران end stage با رویکرد قرآنی- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

۱۳۹۹/۲/۸ ،۱۸:۲۶:۰۴ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۹|

اسفند ۱۳۹۸

بهمن ۱۳۹۸

غنی سازی روابط زوجین بر اساس آیات قرآن- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

۱۳۹۸/۱۱/۴ ،۱۳:۵۵:۱۴ +۰۰:۰۰بهمن ۴ام, ۱۳۹۸|

ساخت پرسشنامه رشد هفت سال اول، مبتنی بر منظومه رشد قرآن و روایات- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

۱۳۹۹/۲/۳۱ ،۰۹:۳۳:۴۷ +۰۰:۰۰بهمن ۴ام, ۱۳۹۸|

معناشناسی حسن و پیشنهاد پروتکل درمانی مبتنی بر آن- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ،۱۷:۴۷:۰۵ +۰۰:۰۰بهمن ۴ام, ۱۳۹۸|

اختلال شناسی مبتنی بر قرآن- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

۱۳۹۹/۲/۸ ،۱۸:۲۶:۳۲ +۰۰:۰۰بهمن ۴ام, ۱۳۹۸|