نواقص رشدی در دوره‌های مختلف بر اساس منظومه رشد قرآنی

جلسه دوم- ۲۰ بهمن ۹۸:

در این جلسه به کلیاتی در باب تقسیم بندی دوره‌های رشد انسان و مفهوم نقص در آن پرداخته شد.
با بررسی و بحث در جلسه مقرر شد محور نفع در حیات انسان بررسی و سه دوره ابتدایی رشد مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه مشخص شد که: اختلال و نقص در انسان یعنی “عدم تشخیص نفع در مراحل مختلف”.

دریافت صوت جلسه ۲۰ بهمن ۹۸ 

 

جلسه سوم- ۲۷ بهمن ۹۸:

در این جلسه به بررسی سه گانه های “مقصد، نفع، سیر”
“وجود توان-شکوفایی توان- توازن توان”
و دوگانه های
“بلوغ-رشد”
“ظلوم-جهول”
و ..‌.
در منظومه رشد پرداخته شد و نیاز به تبیین این نظام‌ معنایی برای استخراج اختلالات در کودکی با استخراج دستگاه‌هایی از کل به جزء برای تقطیع دوره‌ها به شاخص‌هایی جهت شناسایی اختلالات تبیین شد.

دریافت صوت جلسه ۲۷ بهمن ۹۸

 

جلسه چهارم- ۱۱ اسفند ۹۸

در این جلسه ابتدا گزارشی از پژوهش نقص رشد ارائه و در ادامه به بررسی مبانیِ نظری پژوهش پرداخته شد:
– مبنای نظری۱: ریشه شناسی اختلال‌های رشدی بر محور واژه‌های ظلم و جهل به عنوان ریشه اختلال‌های رشدی، احصای قاعده فقدان توان و طغیان توان و عدم توازن‌ها.
– مبنای نظری۲: چیستی توان و از روی غایت آن
– مبنای نظری۳: تفکر و بررسی سیر تولد و شکوفایی آن در دوره اول

همچنین در انتها انواع دستگاه‌های پردازش اختلال، تبیین شد و مقرر شد، محقق یک دستگاه را انتخاب و به طور کامل آن را از جهت فقدان توان و طغیان آن و عدم توازن آن، مورد شناسایی و نشانه گذاری قرار دهد.
برخی از آنها عبارتند از: دستگاه کلام، دستگاه تمایز، دستگاه تفکر، دستگاه ساختار انسان

دریافت پیاده شده جلسه ۱۱ اسفند ۹۸

 

جلسه پنجم- ۲۵ اسفند ۹۸

در این جلسه ابتدا گزارشی از پژوهش نقص رشد ارائه و در ادامه در باب نیازهای کودکی و تبیین مولفه های نطق و قول در شناخت اختلالات در دوره اول انجام شد.

دریافت صوت جلسه ۲۵ اسفند ۹۸

 

جلسه ششم- ۱۰ فروردین ۹۹

در این جلسه ابتدا گزارشی از پژوهش نقص رشد ارائه و در ادامه به بررسی مبانیِ نظری پژوهش و تبیین مولفه های اختلال در دوره اول پرداخته شد.

دریافت صوت جلسه ۱۰ فروردین ۹۹

 

 

 

۱۳۹۹-۱-۱۰ ۱۱:۵۱:۵۰ +۰۴:۳۰اسفند ۵ام, ۱۳۹۸|