//فعالیتها و اخبار مدرسه علوم انسانی

اسفند ۱۳۹۸

بهمن ۱۳۹۸

غنی سازی روابط زوجین بر اساس آیات قرآن- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

۱۳۹۸/۱۱/۴ ،۱۳:۵۵:۱۴ +۰۰:۰۰بهمن ۴ام, ۱۳۹۸|

ساخت پرسشنامه رشد هفت سال اول، مبتنی بر منظومه رشد قرآن و روایات- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

۱۳۹۹/۲/۳۱ ،۰۹:۳۳:۴۷ +۰۰:۰۰بهمن ۴ام, ۱۳۹۸|

معناشناسی حسن و پیشنهاد پروتکل درمانی مبتنی بر آن- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ،۱۷:۴۷:۰۵ +۰۰:۰۰بهمن ۴ام, ۱۳۹۸|

اختلال شناسی مبتنی بر قرآن- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

۱۳۹۹/۲/۸ ،۱۸:۲۶:۳۲ +۰۰:۰۰بهمن ۴ام, ۱۳۹۸|

مبانی روان درمانی مبتنی بر قرآن-هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

۱۳۹۹/۲/۸ ،۱۷:۵۶:۲۷ +۰۰:۰۰بهمن ۴ام, ۱۳۹۸|

آذر ۱۳۹۸

آذر ۱۳۹۸