///مقاله ساختار نظام مراتب دین (برمبنای سوره مبارکه ماعون)

مقاله ساختار نظام مراتب دین (برمبنای سوره مبارکه ماعون)

یا رب

پی بردن به نظام مراتب امور ثابت هستی به ما کمک میکند تا در شناخت مسائل، بررسی مولفهها و آسیب- شناسی آن و همچنین تبیین مراحل و نکات مهارتی و کاربردی آن موضوع شناختی به دست آورده و بتوانیم نحوه عملکرد خود را متناسب با آن تنظیم کنیم.
شناخت ساختار و دستگاه معرفتی این امور ثابت، انسان را از شک و بیایمانی و گرفتار آمدن در نحله های اعتقادی مختلف و کاذب مصون داشته و به عنوان یک چارچوب نظری میتواند به عنوان چراغ راهی باشد برای انتخاب اهداف و مسیرها و طی شدن مراحل کمال.پژوهش حاضر در راستای دستیابی به کشف دستگاه نظام مراتب دین در عالم تدوین شده است. و قصد
داریم با شناخت این دستگاه، راه را برای شناخت مولفه ها و شاخصه های تکذیب و تصدیق دین هموار نموده و در نهایت در پژوهشهای آتی به شاخصههای اجتماعی رشد جوامع بر اساس تصدیق و تکذیب دین دست یابیم.

دریافت فایل مقاله ساختار نظام مراتب دین (برمبنای سوره مبارکه ماعون)

۱۳۹۸/۶/۸ ،۱۸:۵۳:۲۲ +۰۰:۰۰مرداد ۱۴ام, ۱۳۹۸|