///مقاله شبه نظام آسیب ها در سور مسبحات و راهکارهای رفع آن ها

مقاله شبه نظام آسیب ها در سور مسبحات و راهکارهای رفع آن ها

یا رب

به این ترتیب سور مسبحات دارای نظامی از موضوعات هستند که در ارتباط با یکدیگر نظامی به هم پیوسته را در رابطه با مسائل جامعه اسلامی و آسیب‌های آن بیان می‌نماید و قدرت تشخیص و برنامه‌ریزی و عمل را در مواجهه با آسیب‌ها به جای روحیه یأس و دلسردی افزایش می‌دهد. توان استخراج راهکارها و برنامه عملیاتی در مقابله با مسأله آسیب‌های جامعه اسلامی از منظر سور مسبحات، توانی با شکوه و غیرقابل وصف می‌باشد که با هیچ نظام تحلیلی قابل قیاس نیست و در این زمینه انسان و جامعه اسلامی را به چنان قدرتی مجهز می‌کند که تنها و تنها با باور کارآمدی کلام وحی و تبیان بودن آن در هرچیزی و عمل دقیق به آموزه‌های آن قابل تحقق است. هدف: هدف از این نوشتار سعی در ترسیم شبه نظام آسیب‌ها در جامعه اسلامی و فرآیند آن و حل آسیب‌های ریشه‌ای به صورت ارائه راهکارهای کاربردی و عملیاتی از این سور و با در نظر گرفتن نظام موضوعات سوره‌ها می‌باشد. به این ترتیب دید و قوت تحلیل آسیب‌های اجتماعی به شدت در فرد و جامعه اسلامی افزایش یافته و امکان مقابله و پیشگیری این آسیب‌ها به صورت جزئی، مؤثر و عملیاتی فراهم می‌گردد. انشاءلله.

با احصاء بسترها و مراتب و نیز ساختارهای اجتماعی، فردی و نظامات جامعه موجود در سور مسبحات، ویژگی‌های مثبت و منفی به عنوان شاخص و آسیب در سطوح مطرح شده استخراج شده و سپس با توجه به آسیب بروز یافته در اجتماع در این پنج سوره-یعنی آسیب دشمنی‌ها و چالش‌های دینی در خانواده به عنوان بستری‌ترین آسیب اجتماعی، بروز شکاف با ولی در جامعه، انحراف و زاویه گرفتن با حق و اوامر ولی، تغییر ذائقه معنوی در اجتماع نسبت به حکم دانی و نیز وحشت از مرگ در خواص دینی، بی‌اعتمادی نسبت به احکام اجتماعی-اقتصادی و شدت یافتن فاصله های طبقاتی در اجتماع- به آسیب‌های ریشه‌ای کفر، بخل، ناهمراستایی قول و فعل، ترجیح حیات مادی بر معنوی و فراموشی خدا دلالت یافته و برای رفع آن‌ها براساس اوامر و نواهی و سنن مطرح شده در این سور راهکارهایی ارائه شده است.

دریافت فایل مقاله شبه نظام آسیب ها در سور مسبحات و راهکارهای رفع آن ها

۱۳۹۸-۶-۸ ۲۳:۱۳:۲۷ +۰۴:۳۰مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۸|