آثار و تولیدات مدرسه علوم انسانی۱۳۹۸-۳-۱۷ ۲۰:۱۰:۰۶ +۰۴:۳۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه علوم انسانی / آثار و تولیدات مدرسه علوم انسانی

تدبر؛ چیستی، چرایی، چگونگی

خداوند به انسان توان داده است تا از گذشته خویش و دیگران عبرت بگیرد و بتواند آینده مطلوب حقیقی خود ...
ادامه ...

آشنایی با ساختار هستی

عالم هستی تماماً مظهر و جلوه اسماء الهی است که به‌واسطه رحمت عامه خداوند هستی یافته و به‌واسطه آن هستی ...
ادامه ...

تبیین عناصر ساختار وجودی جامعه

ساختار وجودی جامعه، همانند ساختار وجودی انسان، دارای هویتی با مؤلفه‌های مشخص، نظام‌مند و غایت‌مدار است که در صورت هدایت ...
ادامه ...

تبیین عناصر ساختار وجودی انسان

این کتاب به بررسی عناصر ساختار وجودی انسان از منظر قرآن می پردازد و غایت آن تزکیه انسان بر اساس ...
ادامه ...

استعاذه، طلوع اثر عبودیت

آنچه در این کتاب خوانده می‌شود شرحی است از معنای استعاذه با همان مفهوم پناه بردن که با تحلیلی قرآنی ...
ادامه ...

فلق، طلوع اثر

آنچه در این کتاب خوانده می‌شود شرحی است از معنای فلق با همان مفهوم سپیده‌دم، که با تحلیلی قرآنی و ...
ادامه ...

ناس، مواجهه انسان با لقاء و القاء اثر

آنچه در این کتاب خوانده می‌شود شرحی است از معنای ناس با همان مفهوم مردم؛ که با تحلیلی قرآنی و ...
ادامه ...

پرده نگار آموزشی کارگاه برنامه ریزی بر محور فعال کردن جهاد و تفکر (ویژه برگزاری کارگاه)

برای داشتن برنامه ریزی لازم است فاصله های زمانی هر کار برای به سرانجام رسیدن بررسی شود، در نظر گرفتن ...
ادامه ...

پرده نگار آموزشی برنامه ریزی پیش رونده(ویژه برگزاری کارگاه)

در برنامه ریزی باید همواره به سمت مقصد بود،  بامقصد بودن، پیشرو بودن، بر محور نیازها حرکت کردن نیاز به ...
ادامه ...

مهارت های برنامه ریزی برای زندگی خداپسندانه(ویژه برگزاری کارگاه)

 سه کارگاه فوق بعنوان نمونه اجرا شده در دانشگاه ها، برای مخاطب دانشجو ارائه شده است. می تواند با کمی ...
ادامه ...